ทริป 1 วัน ชมดอกไม้-ไหว้พระบาท สระบุรี (990.-)

image15

12 มี.ค.62

🌸อาเดลีชวนวัยเก๋า เที่ยวราคาประหยัด

เที่ยวน้ำตก-ชมดอกไม้-ไหว์พระบาท สระบุรี🌟

📌เที่ยว 1 วัน ไปเช้า กลับเย็น (12 มี.ค. 62)

📌 990 บาท 


กำหนดกำร 

06:30 น. นดัพบที่ปั๊มปตท. BTS สนามเปา้ บริการแซนวิชและนา ้เปลา่ทานบนรถ (มือ้ที่ 1) 

07:00 น. ออกเดินทางสจู่งัหวดัสระบุรี 

09:30 น. พาวยัเก๋าเช็คอิน และชมความสวยงามของสวนดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สดุในสระบุรี ณ สวนบิ๊กเต้ อ.มวกเหลก็ มี พนื้ที่ประมาณ 100 ไร่ มีดอกเบญจมาศ มากกวา่ 30 สายพนัธ์ุ หลากสีสนัสวยงามมากๆ พร้อมให้เก็บกลบับ้านกนัจากต้น เลยทีเดียว 

  

10:30 น. เดินทางชมความงามของธรรมชาติท่ามกลางความชุ่มฉ ่าของสายน า้ ณ อุทยานแห่งชาติน ้าตกเจ็ดสาวน้อย น า้ตกแห่งนี้มีที่มาจากชื่อของหมู่บ้านที่ตงั้อยู่ทางด้านทิศเหนือของตวัน า้ตกที่มีชื่อว่า “บ้านสาวน้อย” ครัง้เมื่อเจ้าหน้าที่ ป่าไม้ได้เข้ามาส ารวจพนื้ที่ เพื่อจัดตงั้เป็นวนอุทยาน ได้พบกับน า้ตกมีจ านวน 7 ชนั้ ในบริเวณดงักลา่ว จึงได้ตงั้ชื่อน า้ตก วา่ “น ้าตกเจ็ดสาวนอ้ย” ตามชื่อของหม่บู้านและจ านวนชนั้ของนา ้ตกที่ได้ค้นพบ 

 

12:15 น. ทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารครัวเบกิบาน (มือ้ที่ 2) 13:15 น. ออกเดินทางสู่ อ.พระพทุธบาท 

ทริปสโลว์ไลฟ์ สไตล์อา-เด-ลี เคลือ่นทีไ่ปช้าๆ เพือ่ดืม่ด ่าความสขุให้ช่มุฉ ่าใจ  

14:30 น. เชิญทกุทา่นกราบนมสัการ “พระพทุธบาทสระบุรี” ณ วดัพระพทุธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพทุธบาท ศนูย์รวม แหง่พลงัศรัทธาอนัยิ่งใหญ่ พระอารามหลวงที่พระมหากษัตริย์แทบทกุพระองค์ทรงท านบุ ารุงและเสด็จไปนมสัการตลอดมา ตงั้แต่สมยักรุงศรีอยธุยาจนถึงรัตนโกสนิทร์ 

16:20 น. แวะช้อปปิง้ศูนย์โอทอปสระบุรี (พแุค) 16:45 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ 18:30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบับรรยากาศแหง่ความสขุ 

 

########################## 

 ราคานี้รวม  

- คา่รถต้ ูVIP 1 วนั 

- คา่เข้าชมสวนดอกเบญจมาศ และนา ้ตกเจ็ดสาวน้อย 

- คา่ถ่ายภาพสง่ไฟล์ให้ทางกรุ๊ปไลน์ 

- คา่ประกนัการเดินทาง 

- คา่อาหาร 2 มือ้ (เช้า-เที่ยง)  รำคำนี้ไม่รวม 

- คา่เก็บดอกเบญจมาศ สวนบิ๊กเต้ ราคาต้นละ 20 บาท 🐧 LINE@ : 

http://line.me/ti/p/%40szl9722y


🐧 Facebook : 

https://www.facebook.com/adelytourหมายเหตุ :  ทริป 1 วัน ชมดอกไม้-ไหว้พระบาท สระบุรี ราคา 990 บาท/ท่าน ราคานี้รวมค่าประกันภัยการเดินทางแล้ว ทางบริษัท อาเดลี ไม่สามารถออกใบกำกับภาษี 7% เพื่อลดหย่อนภาษีสำหรับเมืองรองได้ สามารถออกได้เพียงใบเสร็จรับเงินจากบริษัทเท่านั้น , โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ


ทริป 1 วัน ชมดอกไม้-ไหว้พระบาท สระบุรี 990/ท่าน

กำหนดการ ทริป 1 วัน ชมดอกไม้-ไหว้พระบาท สระบุรี