ทริป "รักนี้สีชมพู" 3 วัน 2 คืน (10-12 ก.พ.62) 9,990 บ.

image8

10-12 กุมภาพันธ์ 2562

 

นแรก    10 ก.พ.62

กรุงเทพฯ – พิษณุโลก – Route 12 – ทุ่งกังหันลม – เขาค้อ – ผาซ่อนแก้ว

04:30 น.       คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สาย การบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

06:20 น. เหินฟ้าสู่ จ.พิษณุโลก โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8400     

07.20 น.       ถึงพิษณุโลก เปลี่ยนขึ้นรถตู้ปรับอากาศ รับประทานอาหารเช้า (1) หลังอาหารออกเดินทาง

10.00น.        แวะชม/ชิมกาแฟ ร้าน Route 12 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นร้านกาแฟวิวสวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย 11.00น.        แวะไร่บีเอ็น ถ่ายรูปกับดอกไม้ หรืออุดหนุนผลิตภัณฑ์สดๆ จากไร่

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร

13.30 นำท่านนั่งรถราง ชม โครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อ เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลม จากกังหันลมขนาดใหญ่จำนวน 24 ต้นบนยอดเนินเขาที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 1,050 เมตร บนเนื้อที่ประมาณ 350 ไร่ นำชมจุดถ่ายรูปสวยๆ ของโครงการ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

14.30 น.       นำท่านชม พุทธสถานผาซ่อนแก้วเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมที่สงบร่มเย็น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนาม”พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว”สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม

16.00 น.       นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว หรือเทียบเท่า หลังเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก 

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น(3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่สอง    11 ก.พ.62    

ภูทับเบิก – ภูหินร่องกล้า – โรงเรียนการเมืองการทหาร – ภูลมโล

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.       นำท่านขึ้นสู่ ภูทับเบิก ยอดเขาสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความสูงถึง 1,678 เมตร ชมทัศนีย์ภาพอันงดงามยามแสงอาทิตย์สีทองทาบทาลงบนแปลงกะหล่ำปลี ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

10.30 น.       เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า นำชม โรงเรียนการเมืองการทหารสถานที่ลับเฉพาะสำหรับฝึกอบรมนักศึกษา และผู้เข้าร่วมขบวนการต่อสู้  6 ตุลา นำท่านเดินเที่ยวชม สำนักอำนาจรัฐ ลานอเนกประสงค์ สถานที่ครั้งหนึ่ง เป็นฐานที่มั่นของนักสู้ต่างอุดมการณ์ ย้อนภาพชีวิตในอดีตของสถานที่ต่างๆ ที่น่าศึกษาและติดตาม

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.       เปลี่ยนรถ 4WD นำท่านเดินทางสู่ดอยสีชมพู ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทยหรือดอกพระยาเสือโคร่ง ที่จะออกดอกสีชมพู ในช่วงเดือนมกราคม-กลางเดือนกุมภาของทุกปี หลังจากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พัก

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นบ้าน และเข้าพักที่ (6) บ้านสวนของพ่อโฮมสเตย์  

20.00น.            ล้อมวงผิงไฟ จิบน้ำขิง ทานมันหวานเผา เคล้าเรื่องเล่ารอบกองไฟ

22.00น.   ราตรีสวัสดิ์วันที่สาม      12 ก.พ.62

ศูนย์การเรียนรู้ขิง รสนิยม ชุมชนกกสะทอน – Story Cup By Coffee Hill – น้ำตกแก่งโสภา – วัดราชคีรีหิรัญยาราม  -พระพุทธชินราช – ท่าอากาศยานพิษณุโลก – กรุงเทพฯ

07.30 น.      รับประทานอาหารเช้า (7) ณ บ้านสวนของพ่อโฮมสเตย์

08.30 น. ออกเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ขิง รสนิยม ชุมชนกกสะทอน ร่วมเวิร์คช็อปการแปรรูปขิง

09.00 น.       เดินทางไปถ่ายรูปมุมสวยๆ กับร้าน กาแฟ Story Cup ร้านกาแฟวิวเก๋ แต่ละมุมในร้าน แต่ละโต๊ะ ก็จะมีบรรยากาศ และการตกแต่งที่ไม่ซ้ำกัน  

11.00น.        นำท่าน สู่เส้นทางสายน้ำตกแห่งลำน้ำเข็ก ชมความงดงามของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุด ของลำน้ำเข็ก น้ำตกแก่งโสภา เป็นน้ำตกใหญ่ 3 ชั้น สูงกว่า 15 เมตร สวยงามที่สุดของลำน้ำเข็ก

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร

14.00 น.       กราบขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดราชคีรีหิรัญยาราม หรือวัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง บนยอดเขาสมอแคลง ที่ถูกกาลเวลาปล่อยทิ้งร้างจนมาถึงปี พ.ศ. 2496 จึงมีพระสงฆ์มาจำพรรษา บนเขาสมอแคลงมีศาสนสถานที่สวยงาม 2 แห่ง แห่งหนึ่งคือโรงเจไซทีฮุกตึ๊ง เป็นสถานที่ที่มีเทพเจ้าตามความเชื่อแบบพุทธมหายาน มีจุดชมวิวสวยงามจนเรียกกันว่าเป็นดอยสุเทพแห่งที่ 2 ประชาชนที่เดินทางมาที่วัดแห่งนี้นิยมสักการะเทพเจ้าในโรงเจ มีพระโพธิสัตว์กวนอิมแกะสลักหินทะเลสาบหยกขาวจากเมืองหางโจวประเทศจีน เป็นปางพิเศษที่ได้รับอนุมัติให้สร้างโดยรัฐบาลจีนโดยใช้ต้นแบบจากวัดเจ้า แม่กวนอิมเมืองหางโจว มีขนาดสูง 3 เมตร หนัก 3 ตัน มาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ 

ถัดจากวัดเจ้าแม่กวนอิมขึ้นไปบนเขาจะมีทางแยกไปศาลเจ้าเห้งเจีย ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนไปไหว้เจ้าทำบุญกันเป็นประจำ และถัดจากศาลเจ้าเห้งเจียขึ้นไปอีกจะเป็นจุดชมวิวสูงสุดของเขาแห่งนี้ รวมถึงเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์ศรีบวรชินรัตน์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระนลาฏ (กระดูกหน้าผาก) ของพระพุทธเจ้า เจดีย์มีลักษณะเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ที่ฐานประดิษฐานพระพุทธลีลามหาธรรมราชาลิไททั้ง 4 ด้าน    

16.00 น.       กราบขอพร วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเมื่อปี พ.ศ. 1900 ภายในวัดสิ่งโบราณสถานโบราณวัตถุล้ำค่ามากมาย อาทิพระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว และสูง 7 ศอก ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศ โดยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) แห่งกรุงสุโขทัย โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา จากนั้นให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย

17.30 น.       รับประทานอาหารเย็น(9) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินพิษณุโลก

20.40 น.       เหินฟ้าเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8415

21.50 น.       เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพและประทับใจหมายเหตุ : ทริป ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ภูลมโล "รักนี้สีชมพู"  ราคา 9,990 บาท/ท่าน ราคานี้รวมค่าประกันภัยการเดินทางแล้ว ทางบริษัท อาเดลี ไม่สามารถออกใบกำกับภาษี 7% เพื่อลดหย่อนภาษีสำหรับเมืองรองได้ สามารถออกได้เพียงใบเสร็จรับเงินจากบริษัทเท่านั้น , โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ


ทริป ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ภูลมโล "รักนี้สีชมพู" 9,990 บ/ท่าน

กำหนดการ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ภูลมโล "รักนี้สีชมพู"

ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ภูลมโล