image12

ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ฯ ชุดที่ 6 (09/02/63)

1. ณิชาภัทร สุวรรณากาศ

2. จุติเทพ สะสม


ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ฯ ชุดที่ 5 (08/02/63)

1. นครินทร์ วรนุช

2. ศิวรัตน์ บุญศรีพิรัตน

3.Nalat Hasan

4. มนัสส์ชนัญญ์ หีบแก้ว

5. จิรวาร ณ ระนอง

6. ปรีญาลักษณ์ มังกรแก้ว


ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ฯ ชุดที่ 4 (02/02/63)

1. ณัฐนันท์ สอนโยธา

2. กันตพัฒน์ ศิลปงามเจริญ

3. นิดา้ ควีน ศุภโชต

4. Mr.Sompob Kaewkong


ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ฯ ชุดที่ 3 (01/02/63)

1. สุรัสวดี สัทธาพงศ์

2. ดนยทัต บุนนาค

3. Suphannee Chaiyasit

4. พัชรินทร์ นกแจ้ง

5. พัชรพร เสียงหวาน

6. สิฏฐิณิศา เอกทวีรุ่งโรจน์

7. อรรถพล ประพันธ์


 ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ฯ ชุดที่ 2 (23/12/62) 

1. นันท์มนัส พงศ์มานะชัย

2. ทิพารัชต์ เอือชัยกาญจน์ 

3.  อภิญญา รอดฤทธิ์

4.  พรรษา จิระเสวี

5.  เขมจิรา โชติเรืองนภา

6.  ทิพปภา ทิพวารีผู้ผ่านการสัมภาษณ์ฯ ชุดที่ 1 (1/12/62) 

1.วิภาภรณ์ มัดถาปะตัง  

2.ชัชชฎา  สวัสดิ์ชีพ 

3.กมลวรรณ สายวิจิตร  

4.อธิบุญ  เชื้อเหรียญทอง 

5.ภัสรวี  ขันธ์เครือ  

6.พิสมัย  สุมนัสวรพันธุ์  

7.สุธารา  แสงผดุง   

8.พีรพงษ์  อัศววัชรินทร์ 

9.อาระยา  บุญคง  

10.ภาณิชา  อรุณแจ้ง  

11. Suchada Namwong

ถึงเหล่าอาเดลีบัดดี้ทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เป็นอาเดลีบัดดี้ ท่านจะได้สิทธิ์ในการนำข้อมูลไว้ในแอพพิลเคชั่น Adely Buddy เพื่อให้กลุ่มลูกหลาน หรือผู้สูงวัยเรียกใช้บริการ ซึ่งแอพพิลเคชั่นนี้ จะออกสู่ตลาดช่วงเดือนมีนาคม 2563 โดยก่อนที่แอพฯ จะวางตลาดอาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วน และจะมีการยืนยันยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ และขั้นตอนในการใช้งาน Platform Adely Buddy ต่อไป ทั้งนี้อาเดลีบัดดี้ทุกคนต้อง ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท อาเดลี จำกัด อย่างเคร่งครัด โดยอาเดลีบัดดี้จะได้รับค่าตอบแทนตามความสามารถ ลักษณะของงาน และระยะเวลาที่ใช้ไปกับการเป็นเพื่อนดูแลผู้สูงวัยต่อไป

image13

ลูกหลานเฉพาะกิจ Adely Buddy คืออะไร

 🌟 Adely Buddy บริการลูกหลานเฉพาะกิจ เป็นบริการใหม่ที่เชื่อมต่อผู้ที่มีใจอยากพาผู้สูงวัยไปทำธุระ หรือไปเที่ยวสบายๆ ใน 1 วัน สร้างรายได้จากการช่วยเหลือผู้สูงวัยเล็กๆ น้อยๆ 🌟 


 🐧 สนใจสมัครรับคัดเลือกเป็น Adely Buddy คลิก
http://bit.do/fmD6L